Rechten, plichten en regels OMO

Directiestatuut

Het Directiestatuut regelt de verhouding tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging OMO en de schooldirecteur. Het Directiestatuut ligt bij de schooladministratie ter inzage.

Algemeen reglement Ons Middelbaar Onderwijs

Het algemeen reglement regelt onder andere de rechten en plichten van ouder(s)/leerlingen en schoolleider bij bevordering of afwijzing tot een volgend schooljaar, schorsing, (niet-)toelating en definitieve verwijdering. Het algemeen reglement ligt ter inzage bij de schooladministratie en kunt u hier nalezen.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken. Het reglement ligt ter inzage bij de schooladministratie.

Regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie

Binnen OMO geldt de ‘regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie’. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd. De regeling ligt ter inzage bij de schooladministratie.

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs

Op basis van de OMO klachtenregeling kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen als geen beroepsmogelijkheid mogelijk is op basis van het algemeen reglement of de regeling ter voorkoming seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie.

De klachtenregeling ligt ter inzage bij de schooladministratie en u kunt deze hier nalezen.

Afhandeling klachten en bezwaren

In het document ‘afhandeling klachten en bezwaren’ leest u hoe de afhandeling van klachten binnen de Vereniging OMO in z’n werk gaat. U kunt het document hier openen.