Vrijwillige ouderbijdrage

Met diverse extra activiteiten werken we als ’t Antoon aan een verdieping van het onderwijs. Daarmee willen we de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen bevorderen. Denk hierbij aan samenwerking, leren nog beter elkaar om te gaan en zelfredzaamheid.
Voor deze extra activiteiten vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De schoolleiding overlegt met de deelraad over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De deelraad stelt deze bijdrage ook vast. Het is een vrijwillige bijdrage omdat in de wet is vastgelegd dat een school een leerling niet mag weigeren als de ouderbijdrage niet wordt betaald. Het niet (tijdig) betalen van de vrijwillige bijdrage, kan er wel toe leiden dat een leerling van een activiteit of dienst wordt uitgesloten. De deelraad heeft ingestemd met deze afspraak en ziet toe op de besteding van de ouderbijdragen. Ouders ontvangen een specificatie van de diverse activiteiten van de school en ouderraad en de vrijwillige financiële bijdragen die wij hiervoor vragen.

De (vrijwillige) ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op € 30,00: € 20,- bijdrage voor de eindactiviteit en €10,- voor de CJP-pas. Alle leerlingen krijgen een agenda van school. Hiervoor vragen we een bijdrage van € 6,-.
De totale ouderbijdrage is € 36,-.

NB: De CJP-pas biedt kortingen op veel culturele activiteiten en aankopen bij verschillende instellingen. (zie cjp.nl/topkortingen  

Wijze van betalen

Jaarlijks ontvangen ouders(s) in het najaar van OMO één of meerdere digitale facturen voor de ouderbijdrage, diverse reizen en overige activiteiten.
Ook de specifieke kosten voor leerlingen die deelnemen aan de Topsport Talentschool (LOOT) of die een topvriendelijke status hebben, staan op de factuur van OMO.

De digitale facturering geschiedt via Accept Email. U ontvangt de Accept Email in uw mailbox. Via iDEAL kunt u de factuur op eenvoudige wijze direct en snel betalen. De factuur wordt als bijlage opgenomen in de mail. Deze mail wordt naar u gezonden vanuit de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) (finfact@post.nl.omo.nl). In de mail is een duidelijke beschrijving van de betalingsprocedure opgenomen. De factuur dient binnen 28 dagen te worden betaald.
Mocht u meer informatie wensen over Accept Email, dan verwijzen we u naar de website van Accept.
Als u hierover nog andere vragen heeft, kunt u contact opnemen met de financiële administratie van Scholengroep Het Plein. Het telefoonnummer is 040 211 60 90.

Tegemoetkoming kosten

Onder speciale omstandigheden kan er een afwijkende betalingsregeling worden afgesproken. De betalingsregeling moet schriftelijk door de ouder(s) worden aangevraagd. Voor een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de verschuldigde ouderbijdrage gelden de volgende voorwaarden:
• Het gezinsinkomen is niet hoger dan 115% van de voor wettelijke vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm.
• Op de wettelijke vertegenwoordiger is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing.
• Ook de Stichting Leergeld stelt aan de betreffende leerling een bijdrage beschikbaar.
De schoolleiding overlegt met de deelraad over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. De deelraad stelt de hoogte van de bijdrage vast.