Bevorderingsbeleid

't Antoon is een onderbouwschool voor voortgezet onderwijs. Wij vormen een schakel tussen het primair onderwijs en de bovenbouwtrajecten in het vmbo. 

Vmbo 1 naar vmbo 2

Voor elke leerling maken we een plan van aanpak, waarin de doelen geformuleerd zijn voor één periode. We kennen drie periodes. De mentoren en vakdocenten monitoren de vorderingen op cijfers, werkhouding, niveau en welbevinden. Daarnaast zijn korte lijnen nodig tussen mentoren en ouders. Tussentijds wordt indien nodig bijgestuurd om het uiteindelijke doel te bereiken: overgang naar leerjaar twee. Na elke periode krijgt de leerling een rapport waarop naast het cijfer ook een waardering staat voor werkhouding en huiswerkhouding. We werken met een voortschrijdend gemiddelde. Dat betekent dat alle cijfers het hele jaar meetellen. Tijdens de leerlingenbespreking evalueren we voor alle leerlingen de afgelopen periode en stellen we de doelen voor de volgende periode vast. De leerlingenkenmerken staan daarin centraal. De cijfers, de (huis-)werkhouding en het niveau(-advies) worden door de docentenvergadering definitief vastgesteld. De ouders komen, eventueel samen met de leerling, het rapport ophalen en bespreken. We houden er rekening mee dat leerlingen in niveau kunnen op- en soms afstromen. De mentoren zorgen voor een warme overdracht naar leerjaar twee.

Vmbo 2 naar vmbo 3

In leerjaar twee werken we samen met de leerling en in nauw contact met de ouders aan de voorbereiding van de overgang naar leerjaar 3 vmbo, alle leerwegen. Voor enkele leerlingen kan dat ook havo 3 zijn. Hoe de leerlingen omgaan met hun compenserende en belemmerende factoren, is vaak een voorspeller voor het succes. We hanteren dezelfde werkwijze als in het eerste leerjaar. Het accent ligt meer op het leerlingprofiel en de leervoorwaarden om te bepalen op welk niveau de leerling kan uitstromen. Dat is een voorspeller voor het uitstroomniveau en de schoolkeuze. We nemen de leerling en de ouders mee in dit proces. De mentoren en de uitstroomcoördinatoren zijn de begeleiders daarvan. Zij kunnen daarvoor aangesproken worden. Tijdens de leerlingbesprekingen geeft de docentenvergadering het niveau-advies. Dit bespreekt de mentor/coach met de ouder(s)/verzorger(s).Hierbij bespreken we ook de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Tijdens ouderavonden, oudergesprekken en voorlichtingsbijeenkomsten informeren wij ouders over de doorstroommogelijkheden, school- en profielkeuze, binnen bovenbouw vmbo (in een enkel geval havo). Aan het einde van het schooljaar zorgen de mentoren voor een warme overdracht naar de vervolgschool.