Structuur en vrijheid

Vertrouwd dagritme

Het dagritme van onze school kenmerkt zich door de volgende drie dagelijkse contactmomenten tussen mentor en leerling. 

Opstartmoment van de dag: 0-uur

De leerling begint dagelijks de eerste 15 minuten bij de eigen mentor in het stamlokaal. Dit noemen we het 0-uur. De mentor bespreekt dan zaken als huiswerk, studieplanning, lesuitval, enzovoort. Ook verzorgt deze de opvang van leerlingen met speciale problemen. De mentor kan direct ingrijpen en begeleiden. De mentor handelt dan ook praktische zaken af. 

Eetpauze

De mentor begeleidt de eetpauze van tien minuten. Er is dan een korte terugkoppeling van het verloop van de ochtend. Indien nodig stuurt de mentor bij. 

Afsluitmoment van de schooldag: A-uur

In hetzelfde kader als het 0-uur sluit de mentor de dag de laatste tien minuten af in het mentorlokaal. Het A-uur heeft met name als doel de leerlingen de kans te geven de schooldag positief af te sluiten. De mentor controleert de agenda en het huiswerk, maakt samen met de leerlingen de huiswerkplanning en herinnert de leerlingen aan eventuele afspraken na lestijd. Ook problemen die in de loop van de dag zijn ontstaan, krijgen aandacht. Werkafspraken tussen klas en mentor kunnen ook aan de orde komen. Te denken valt aan concrete afspraken over uitstapjes, vieringen enzovoort. 

Plan van aanpak

Alle leerlingen krijgen een plan van aanpak waarin gegevens uit het toelatingsonderzoek een plaats krijgen. De gegevens worden vóór het begin van het schooljaar met de mentor besproken. Aspecten die dan aan de orde komen zijn: 
– Aanpak op didactische en pedagogische onderdelen;
– Noodzaak tot remedial teaching op enigerlei wijze;
– Speciale gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld medicatie, plaats in de klas et cetera;
– Noodzaak tot speciale observatie in de eerste periode.
Na afloop van elke rapportperiode evalueren wij het plan en stellen het zo nodig bij.

Groepsplan

Voor elke klas maken we een groepsplan. Daarin staan richtlijnen voor de didactische en pedagogische aanpak. Het niveau en de gezamenlijke problematiek is leidend. 

Ondersteuning